Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Projekty arrow Projekty bieżące arrow Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju
Dzisiaj jest: poniedziałek, 22 stycznia 2018 0:54:30
Odwiedziło nas: 8585722 gości (dzisiaj: 63, wczoraj: 2720)
Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju

Biostrateg: Bioróżnorodność

Projekt "Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju" współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" - BIOSTRATEG, nr umowy: BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016.

Instytut Zootechniki PIB jest liderem projektu:

"Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju".
Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" - BIOSTRATEG, nr umowy: BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016.

Okres realizacji projektu: 16.05.2016 - 15.05.2019

Wartość projektu: 24 550 063,00 PLN

Wartość dofinansowania: 17 164 227,00 PLN

Projekt "Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju", realizowany jest przez konsorcjum, którego liderem Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy. Pozostałymi członkami konsorcjum są:

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.
  • Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
  • Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zakład Hodowlano-Produkcyjny Stado Ogierów Białka
  • "JK"  Sp. z o.o.


Tematyka projektu

Ochrona bioróżnorodności, rozwój zrównoważonego rolnictwa oraz ochrona środowiska i zasobów krajobrazowych należą do największych wyzwań stojących przed nauką i produkcją rolniczą. Przygotowany projekt badawczy, realizowany przez konsorcjum, stanowi interdyscyplinarną koncepcję kompleksowych badań związanych z ochroną i wykorzystaniem potencjału rodzimych ras zwierząt w niskonakładowych systemach produkcji ze zwróceniem szczególnej uwagi na dietetyczne i prozdrowotne właściwości produktów oraz zagospodarowanie terenów przyrodniczo cennych. Głównym celem projektu jest zwiększenie oddziaływania nauk zootechnicznych, biotechnologicznych i ekonomicznych na otoczenie społeczno-gospodarcze i przyrodnicze poprzez umożliwienie korzystania z najnowszych technologii i rozwiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych zwierząt w celu optymalnego wykorzystania ich potencjału produkcyjnego. Planowane zagadnienia badawcze skoncentrowane są wokół dwóch osi projektu. Pierwszą oś stanowią zadania badawcze związane przede wszystkim z ochroną bioróżnorodności ex situ i obejmują zadania: - wykorzystanie innowacyjnych i wysokowydajnych technik analizy genomu, ochrony bioróżnorodności oraz identyfikacji podłoża genetycznego istotnych cech funkcjonalnych i produkcyjnych ras zachowawczych; - wykorzystanie osiągnięć genetyki molekularnej w diagnostyce i eliminacji zwierząt obarczonych chorobami o podłożu genetycznym; - opracowanie nowych metod konserwacji oraz kryteriów selekcji dawców izolowanego materiału genetycznego do wykorzystania w programach zachowania bioróżnorodności zwierząt. Realizacja tych zadań pozwoli na uzyskanie nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania bioróżnorodnością zwierząt oraz przyczyni się do identyfikacji podłoża genetycznego cech funkcjonalnych i produkcyjnych, ustalenia wzorców molekularnych poszczególnych populacji oraz opracowania nowych metod, technologii i kryteriów selekcji dawców wysokiej jakości i wolnego od wad genetycznych izolowanego materiału genetycznego. Połączenie informacji genomowych z wynikami tradycyjnej oceny wartości hodowlanej we wspólnej bazie informatycznej zapoczątkuje tworzenie Polskiej Infrastruktury Genetycznej Ras Zachowawczych. Badania planowane w ramach drugiej osi projektu dotyczą zagadnień związanych z praktycznym wykorzystaniem potencjału produkcyjnego zwierząt ras zachowawczych in-situ i prowadzone będą w ramach zagadnień badawczych: - charakterystyka potencjału ekonomicznego chowu zwierząt ras zachowawczych w gospodarstwach rodzinnych i ich interakcje rynkowe w warunkach zrównoważonego rolnictwa: - wykorzystanie rodzimych ras zwierząt użytkowanych w tradycyjnych systemach chowu w gospodarstwach niskonakładowych do pozyskiwania wysokiej jakości produktów lokalnych: - wykorzystanie zwierząt gospodarskich ras lokalnych w ochronie i właściwym zagospodarowaniu siedlisk cennych przyrodniczo: - implementacja metod rozwoju i ochrony bioróżnorodności opracowanych w ramach obu osi. Optymalne wykorzystanie zasobów ras rodzimych dobrze przystosowanych do utrzymywania w warunkach ekstensywnych gospodarstw tradycyjnych ma duże znaczenie w rozdrobnionym rolnictwie Polskiej południowo-wschodniej, zważywszy na fakt występowania na tym obszarze znacznej ilości użytków zielonych i terenów prawnie chronionych. Określenie ekonomicznych podstaw funkcjonowania gospodarstw utrzymujących rasy rodzime oraz diagnoza poziomu zrównoważenia środowiskowego, ekonomicznego i społecznego gospodarstw w warunkach lokalnej produkcji niskonakładowej ma wielkie znaczenie wynikające z wielofunkcyjnego rozwoju sektora rolnego i konieczności godzenia licznych funkcji takich, jak: dbałość o środowisko naturalne, zachowanie ekosystemów i krajobrazu czy kultury wsi. Odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne jest określenie przydatności technologicznej, walorów odżywczych i prozdrowotnych surowców i produktów pozyskiwanych z lokalnych ras bydła, świń i owiec oraz opracowanie internetowej bazy regionalnych produktów spożywczych pozyskiwanych od zwierząt ras rodzimych i certyfikowanych przez Instytut Zootechniki PIB. Badania z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego dotyczą zapewnienia właściwego stanu siedlisk naturalnych, jak i poprzez ekstensywny wypas, przywracanie do stanu pierwotnego cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów, które uległy degradacji. Przedstawiony projekt jest spójny z krajowymi i europejskimi strategiami ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Stanowi również istotny wkład w rozwój polskiej nauki w dziedzinach bioróżnorodności, genetyki molekularnej i biotechnologii rozrodu przyczynią się do podniesienia rangi polskiego sektora naukowego na arenie międzynarodowej. Ponadto wdrożenie wyników planowanych badań może mieć kluczowy wpływ na poprawę opłacalności gospodarstw rodzinnych utrzymujących hodowlę ras zachowawczych.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.