Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Informacje arrow Stanowisko Instytutu Zootechniki PIB wobec komunikatu Centrum Genetyki CGen.
Dzisiaj jest: sobota, 31 lipca 2021 7:24:48
Odwiedziło nas: 11613994 gości (dzisiaj: 550, wczoraj: 2462)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Aktualności: Informacje
Stanowisko Instytutu Zootechniki PIB wobec komunikatu Centrum Genetyki CGen.
18 stycznia 2019

Szanowni Państwo,

W związku z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum Genetyki CGen oraz w czasopiśmie Chów i Hodowla Bydła nr 12/2018, którego treść może wprowadzać w błąd hodowców, co do sposobu i miejsca wykonywania oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego w Polsce, pragniemy sprostować i przypomnieć, iż decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Zootechniki PIB szacuje i odpowiada za jakość oraz publikowanie, a także udostępnianie wyników tej oceny. Walidacja, o której mowa w komunikacie Centrum CGen, jest tylko częścią wymaganej przez INTERBULL procedury, będącej warunkiem dopuszczenia do wykonywania oceny.

Komunikat Centrum CGen wpisuje się w trwające od dłuższego czasu działania Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, zmierzające do podważenia wiarygodności oceny wartości hodowlanej bydła, prowadzonej od 56 lat przez Instytut Zootechniki PIB.

Z jednej strony, w licznych pismach, artykułach i wystąpieniach publicznych, Władze Federacji nie szczędzą uwag krytycznych pod adresem Instytutu Zootechniki PIB, z drugiej zaś korzystają z oszacowań wartości hodowlanych, wykonywanych właśnie przez Instytut. W dodatku omówienia wyników oceny wartości hodowlanej, zamieszczane na łamach Chowu i Hodowli Bydła oraz na stronach internetowych PFHBiPM, nigdy nie podają źródła pochodzenia tych danych.

Szczególnie uderzająca jest nieetyczna postawa Centrum Genetyki CGen, które w swoich aplikacjach korzysta wyłącznie z ocen wartości hodowlanych, przekazywanych przez Instytut Zootechniki PIB, nie informując o źródle ich pochodzenia.

Wśród wielu użytkowników wspomnianych aplikacji wywołuje to fałszywe przekonanie, że Centrum Genetyki CGen posługuje się własnymi ocenami. Brak informacji o pochodzeniu danych narusza również podpisaną przez PFHBiPM umowę z podkomitetem INTERBULL, który zastrzega obowiązek informowania o swojej roli w każdej publikacji dotyczącej oceny wartości hodowlanej (4.1.9 Acknowledging the role of the Interbull Centre on the computation of international evaluations whenever these are published and used.).

Ze względu na nieprecyzyjne informacje i sugestie zawarte w w/w komunikacie, konieczne jest wyjaśnienie istoty i zasad międzynarodowej oceny wartości hodowlanej buhajów, gdyż tylko i wyłącznie tych zwierząt dotyczy opublikowana treść.

Międzynarodowa ocena wartości hodowlanej buhajów jest prowadzona w Centrum INTERBULL, mieszczącym się w Szwedzkim Uniwersytecie Nauk Rolniczych w Uppsali. INTERBULL jest podkomitetem organizacji ICAR (Międzynarodowy Komitet ds. Kontroli Użytkowości Zwierząt) i ma status ośrodka referencyjnego Unii Europejskiej, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (EU) 2017/1422 z dnia 4 sierpnia 2017 roku, wyznaczającym ośrodek referencyjny Unii Europejskiej odpowiedzialny za naukowy i techniczny wkład w harmonizację i udoskonalenie metod przeprowadzania oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (Dz. Urz. UE z 5.08.2017 L 204, str. 78). Dokumentację regulującą działalność INTERBULL i krajów członkowskich można znaleźć na stronach www.interbull.org. Z chwilą przystąpienia Polski do organizacji INTERBUL, Instytut Zootechniki PIB będąc odpowiedzialnym za krajową ocenę wartości hodowlanej bydła jest w tym zakresie zobowiązany do stosowania się do procedur i kryteriów międzynarodowych.

Walidacja, o której mowa w komunikacie Centrum CGen, jest tylko początkiem do procedowania wymagań INTERBULL, będących warunkiem dopuszczenia do oceny międzynarodowej krajowych konwencjonalnych i genomowych ocen wartości hodowlanych. Ocena międzynarodowa, tzw. MACE (Multiple Across Country Evaluation) polega na równoczesnym szacowaniu wartości hodowlanych buhajów pochodzących z krajów członkowskich (obecnie 34 krajów). Międzynarodowe konwencjonalne (MACE) i genomowe (GMACE) wartości hodowlane buhajów są następnie udostępniane przez INTERBULL w oryginalnej skali każdego kraju.

Jak wspomniano, udział w ocenie międzynarodowej wymaga dopełnienia określonych procedur dla każdej ocenianej cechy lub grupy cech. Zbiory krajowych wartości hodowlanych przygotowane według ustalonych formatów i kryteriów muszą przejść odpowiednie testy (MACE, GMACE test run) i walidacje (TrendTest).

Zgodnie z dokumentacją INTERBULL obowiązujące w tym zakresie zasady można streścić następująco:

  • warunkiem przystąpienia po raz pierwszy do międzynarodowej konwencjonalnej i genomowej oceny wartości hodowlanej buhajów jest udział w przebiegu testowym (MACE, GMACE), którego pozytywny wynik jest ważny przez 2 lata,
  • udział w teście jest wymagany w przypadku: zmiany definicji ocenianych cech, zmiany modelu oceny i/lub parametrów genetycznych, zmiany lub modyfikacji stosowanych poprawek np. ze względu na wiek, modyfikacji bazy danych lub użycie innego kompilatora programu komputerowego,
  • istotnym powodem przystąpienia do testu jest zwiększenie wariancji (zmienności) wartości hodowlanych buhajów w kolejnej ocenie o 5% w stosunku do oceny poprzedniej. Wyjaśnienie tego faktu, pojawieniem się młodych buhajów, które po raz pierwszy przystąpiły do oceny, nie jest na ogół wystarczające i wskazuje na konieczność przeprowadzenia testu.

W przypadku testu wynikającego z wprowadzenia istotnych zmian modelu lub oceny nowej cechy obowiązuje domniemanie, że wdrożenie testowanych zmian do rutynowej oceny nastąpi w okresie 6 miesięcy.

Testy (MACE i GMACE) są przeprowadzane dwa razy w roku, w styczniu i we wrześniu. Przystępujący do nich kraj, przesyła zbiory wartości hodowlanych oszacowanych za pomocą zmodyfikowanego modelu, który zamierza wprowadzić do oceny rutynowej. Ocena testowa jest prowadzona identycznie jak ocena rutynowa, również z udziałem krajów niewprowadzających zmian. W ten sposób można m.in. ocenić wpływ testowanych zmian na rankingi buhajów w innych krajach. Modyfikacje wprowadzane w jednym z krajów członkowskich nie powinny zaburzać rankingów buhajów w innych krajach.

Po pomyślnym przejściu opisanych powyżej przebiegów testowych (MACE i GMACE) w ciągu 3 tygodni (w przypadku ocen konwencjonalnych) należy wykonać walidację metody oceny (TrendTest). Wyznaczone terminy nie obowiązują ocen genomowych, które można poddawać walidacji w ciągu całego roku. Walidację przeprowadza się trzema metodami za pomocą programów, które są dostępne na stronach INTERBULL. Czwarty test (Mendelian Sampling) jest również dostępny, ale nie jest jeszcze oficjalnie wymagany.

W najczęściej stosowanej Metodzie 3, szacujemy wartości hodowlane buhajów według testowanego modelu na danych sprzed 4 lat. Buhaje powinny być ocenione na przynajmniej 20 córkach z 10 stad. Następnie, na podstawie aktualnych danych powtarzamy według testowanego modelu ocenę dla wszystkich buhajów. Metoda 3 pozwala na zbadanie losowej zmienności związanej z przyrostem liczby córek pomiędzy aktualną oceną i oceną sprzed 4 lat.

Reasumując, istotne zmiany w krajowej ocenie wymagają przystąpienia do testu MACE oraz przeprowadzenia walidacji (TrendTestu). Komunikat Centrum CGen wskazuje, że na wybranych zbiorach danych produkcyjnych wykonano jeden z testów stosowanych do walidacji. Przeprowadzenie walidacji nie stanowi jednak podstawy do użycia zmienionego modelu w ocenie międzynarodowej, co sugeruje komunikat centrum Genetyki CGen. Odbiorca tego komunikatu, niezgodnie ze stanem faktycznym, może zrozumieć, że CGen przy "pełnej akceptacji" INTERBULL podjął międzynarodową ocenę wartości hodowlanej dla cech produkcyjnych. Powtarzamy, zgodnie z procedurami INTERBULL wprowadzenie nowego modelu wymaga udziału w teście MACE, co jest związane ze spełnieniem szeregu warunków i kryteriów. Zmiany w krajowych metodach oceny nie mogą bowiem wpływać na rankingi buhajów w innych krajach członkowskich INTERBULL.

Walidacja polegająca na zastosowaniu oprogramowania udostępnionego w INTERBULL (TrendTest) jest jednym z etapów procedury testowania, którego główną częścią jest pozytywne przejście testu MACE - dla ocen konwencjonalnych i GMACE - dla ocen genomowych. Wypełnienie kryteriów jednej z trzech metod walidacji nie upoważnia do sugerowania, że uzyskano "pełną akceptację" dla zastosowania modelu w ocenie międzynarodowej. Trzeba podkreślić, że wszystkie wartości hodowlane są szacowane przez Instytut Zootechniki PIB według modeli i metod, które przeszły zarówno testy MACE, jak i stosowne walidacje (TrendTest).

Dla dobra krajowej hodowli zwierząt gospodarskich, Instytut Zootechniki PIB zainteresowany jest każdą współpracą, która jednak powinna mieć konstruktywny charakter.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.